Sustainable Development Goals

בשנת 2015 נקבעו 17 יעדים לפיתוח בר קיימא (Sustainable Development Goals, או בקיצור - SDGs) כאג׳נדה עולמית עד שנת 2030. היעדים אומצו על ידי כל 193 המדינות החברות באו״ם ועוצבו בשיתוף הסקטור הפרטי והחברה האזרחית. היעדים הגלובליים הנקראים בקיצור ה- SDGs, מהווים גישה הוליסטית לאתגרים המרכזיים של האנושות וכוללים מנעד רחב של נושאים חברתיים, כלכליים וסביבתיים.

מידע מפורט נוסף לגבי היעדים ניתן למצוא כאן.

על אף שמדינת ישראל היא אחת המדינות שאימצו את היעדים, ניכר כי השימוש בהם הינו ראשוני וחלקי במגזרים השונים כולל במגזר הציבורי ובקרב החברה האזרחית. מרכז מינרבה שואף לתרום להגדלת מספר הגורמים הממשלתיים וארגוני החברה האזרחית, בכללם האקדמיה, אשר מטמיעים את היעדים ועושים בהם שימוש על מנת לקדם שינוי חברתי, כלכלי ופוליטי בישראל. 

מרכז מינרבה צבר ניסיון רב שנים כגורם אקדמי המאפשר ומקדם שיח בנושאי מדיניות, בשילוב רשויות ממשל, ארגוני חברה אזרחית ואקדמיה. המרכז מודע לדילמות המצויות ברקע להטמעת היעדים בקרב השחקנים השונים בממשלה ובחברה האזרחית ולשלאות המתעוררות עקב כך. למשל כיצד יכולים היעדים להוות כלי אפקטיבי לשינוי חברתי, במובן הרחב? האם ישנה התנגשות בין גישת היעדים לבין תפיסת זכויות אדם? האם קידום תוכניות הנשענות על יעדים הן לצרכים שיווקיים תדמיתיים או שיהנם עונים על צרכים אמיתיים בשטח? האם המדדים של היעדים מותאמים לצרכי קידום פיתוח בר קיימא בישראל? ועוד. 

על מנת להתמודד עם הדילמות והקשיים הכרוכים בהטמעת היעדים,  מרכז מינרבה פועל בשתי רמות: 

- הקמת פורום חברה אזרחית, ממשל ואקדמיה במטרה לקדם שיח בנושא היעדים בכלל ולעסוק בנושאי מדיניות ממוקדים יותר אותם ניתן לקדם תוך הטמעה ויישום של היעדים 

- כתיבת מדריך הטמעה עבור גורמים בממשל: ניתן למצוא את המדריך כאן.  נציין כי בהמשך יתווסף מדריך הטמעה עבור ארגוני חברה אזרחית. 

המפגש הראשון של הפורום התקיים ב 16.1.2022 בזום לאור מצב התחלואה, בהשתתפות גורמים וגופים מובילים מקרב משרדי הממשל השונים, חברה אזרחית ואקדמיה. מרכז מינרבה יזמן מפגש נוסף של הפורום במהלך השנה הנוכחית, וימשיך לשאוף למנף את מאמצי הגורמים השונים להטמיע את היעדים על מנת להוביל לשינוי חברתי, כלכלי ופוליטי בקרב אוכלוסיות מוחלשות שונות בישראל.