Research Group Articles

English follows

שלושת המאמרים שיובאו להלן, ופורסמו בכרך י' של כתב העת "חוקים", הם תוצרי עבודתה של קבוצת מחקר של מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה בעברית בירושלים, שעסקה בנושא הטמעת דיני זכויות האדם הבין-לאומיים לישראל. כשהחלה קבוצת המחקר את עבודתה לפני שנים אחדות הייתה הנחת המוצא הברורה שלה שבין דיני זכויות האדם הבין-לאומיים לבין מערכת המשפט הישראלית קיים מתח, לעתים אף היה המתח רב. מחד גיסא מדינת ישראל התחייבה וולונטרית לשורה ארוכה של אמנות בין-לאומיות המעגנות פורמלית את זכויות האדם המנויות בהן. לאמנות אלה משמעות משפטית בתוך המדינה ובנוגע לכל פעולה ממשלתית. ודאי שכך בהתחשב במעמד המנהגי הבין-לאומי של חלק גדול מזכויות האדם, שהן בעלות אופי אוניברסלי, ומאידך גיסא דיני זכויות האדם הבין-לאומיים נתפסים בעיני רבים – בציבור ובפרוזדורי השלטון – כהתערבות זרה בריבונותה של המדינה ובענייני הפנים (והחוץ) שלה, והטמעתן עומדת בפני שורה של מכשולים פוליטיים, תרבותיים, חברתיים, משפטיים וארגוניים.

מתח זה וודאי אינו ייחודי למדינת ישראל, ולמעשה הוא פועל יוצא טבעי והגיוני של הקמתה של מערכת דנים ומוסדות בין-לאומיים שמטרתה המרכזית היא הגבלת כוחן ויכולתן של מדינות וממשלות לנצל לרעה את כוח השררה ולפגוע בזכויות האדם של אזרחיהן ושל הנתונים בשליטתן. אם כן, תוצרי עבודתה של קבוצת המחקר תואמים היטב את ההתפתחויות המשפטיות והפוליטיות בתחום, ויש בכך ליתן משנה תוקף למאמרים העוסקים בדרכים שונות שבהן ניתן לגשר על המתח שבין הבין-לאומי ללאומי בכל הנוגע לקידום זכויות האדם.

מאמרם של שלומי בלבן ותומר ברודי, "בין ז'נווה לירושלים: יחסי ממשל-חברה אזרחית בדיווח לוועדות האו"ם כאמצעי להטמעת זכויות האדם הבין-לאומיות בישראל", עוסק בדרכים לקידום דו-שיח בונה בין גורמי ממשל לבין ארגוני חברה אזרחית העוסקים בקידום זכויות האדם על רקע הזירה המוסדית הטעונה ביותר במרחב זכויות האדם הבין-לאומיות: מנגנוני הדיווח של גופי ניטור האמנות של זכויות האדם של ארגון האומות המאוחדות (האו"ם). הטענה המרכזית של המאמר היא ששיפור ממשק ההידברות בין החברה האזרחית, על כל קשת גווניה, לבין גורמי הממשל, יכול להביא לשינויים חיוביים אך מדודים במצב זכויות האדם בישראל בהקשרים שונים, כאשר הדין הבין-לאומי משמש פלטפורמה לדיון ונקודת התייחסות חיצונית לשינוי פנימי בעל לגיטימציה. לקריאת המאמר

מאמרם של עמיחי כהן, טל פילברג ויובל שני, "השפעת דיני זכויות האדם על הליכי החקיקה בישראל", בוחן את האופנים שבהם דיני זכויות האדם הבין-לאומיים מובאים בחשבון – לטוב ולרע – כגורם המשפיע על תהליכי חקיקה בישראל. גם למאמר זה תוצאות מעורבות, כאשר לדין הבין-לאומי השפעה מועטה במצבים רבים, אך השפעה מקדמת או מגבילה במצבים אחרים. לקריאת המאמר

מאמרם שללסלי סבה ורחלה אראל, "'כליאה בסגנון חופשי': על יישום הנורמות של זכויות האדם הבין-לאומיות במערכת הכליאה בישראל", מתמקד בסוגייה מסוימת יותר – יישום זכויות האדם הבין-לאומיות של אסירים במערכת הכליאה בישראל – אגב חשיפת הפערים הגדולים שבין סטנדרטים בין-לאומיים לבין המצב המשפטי והעובדתי בישראל. לקריאת המאמר

לקריאת ההקדמה לאסופת המאמרים

לתוכן העניינים

 

This collection of articles is the culmination of a research group hosted at the Minerva Center for Human Rights, concerned with the internalization of International Human Rights norms in Israeli law and practice. From the outset, the research group's working assumption was that there exists a tension between international human rights law and its institutions, on the one hand, and Israeli law and practice, on the other hand. Israel has voluntarily signed on to a large portion of the existing international human rights treaties, and yet is faced with significant criticism regarding its human rights record, and in many contexts voices concerns that international human rights law unnecessarily constrains its sovereignty. This is of course not unique to Israel, and is a dilemma shared by many other states that are formally committed to international human rights. The three articles examine the uses and disuse of international human rights law in Israel, in three areas. First, Shlomy Balaban and Tomer Broude discuss ways of engaging civil society in the UN treaty monitoring process, as a method of internalization of international human rights law. The article (in Hebrew) is available here.

 Second, Amichai Cohen, Tal Filberg and Yuval Shany look at the effects of international human rights law on the legislative process in Israel. The article (in Hebrew) is available here.

Third, Leslie Saba and Rachela Arel provide a detailed analysis of international human rights law and its implementation regarding prisoners internment conditions in Israel.The article (in Hebrew) is available here.

 The articles are part of a larger project on internalization of international human rights law, funded by the European Initiative for Democracy and Human Rights.

Table of contents and abstracts (in English)are available here.